توضیحاتی در مورد انواع جلیقه

 

انواع جلیقه خبرنگاری و مهندسی و تبلیغاتی با پارچه های کتان و کجراه