توضیحاتی در مورد کفش کار

 

کفش ایمنی ساق بلند و ساق کوتاه